Modlitwa za Gdańskie Seminarium Duchowne

Panie Jezu Chryste, polecamy Ci Gdańskie Seminarium Duchowne oraz wszystkich, którzy stanowią tę wspólnotę. Prosimy Cię, Panie, aby dom seminaryjny nigdy nie był pusty. Boski Pasterzu spraw, aby wszyscy, którzy poszli za Tobą, przedłużali tu na ziemi Twoją misję.Maryjo, uproś dla nich obfite łaski Ducha Świętego, dar modlitwy i wyrzeczenia, dar miłosiernego serca oraz ducha służby na miarę naszych czasów.

Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami.

 

Modlitwy o powołania kapłańskie

Panie Jezu, Wiekuisty Kapłanie Nowego Przymierza,
Ty przyszedłeś rzucić ogień na ziemię
i bardzo pragniesz, aby on już zapłonął.
Zapal serca młodych ogniem Twojej miłości.
Spraw, aby oddani Tobie bez reszty,
podjęli ewangeliczną posługę wobec świata tak spragnionego Ciebie.
Niech ich gorliwość pociąga wszystkich do Twojego miłującego Serca,
gorejącego Ogniska Miłości. Jezu, Ty jesteś Panem żniwa:
poślij żniwiarzy na pola ludzkich serc,
poślij robotników do Twojej winnicy.
Włóż Twoje słowo w ich usta i Twoją miłość w ich serca,
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim
i uzdrowienie tym, którzy tracą nadzieję.
Ustrzeż ich, Panie, od wszelkiego zła,
niech nie wchodzą na drogę grzeszników,
niech mają upodobanie w Twoich przykazaniach
i przynoszą błogosławione owoce wiary, nadziei i miłości.

Maryjo, Matko wiernie słuchająca Słowa Życia,
wychowawczyni powołań kapłańskich,
Twojemu matczynemu Sercu polecamy tych,
którzy pragną służyć Twojemu Synowi. Amen.

***

Panie Jezu Chryste, posłuszny woli Ojca,
Ty oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi,
stając się Wiekuistym Kapłanem Nowego Przymierza.

Po imieniu wezwałeś Apostołów
i w mocy Ducha Świętego posłałeś ich do świata,
by głosili tajemnice Królestwa Bożego.

Twoja miłość objawiona w Wieczerniku i na Kalwarii
uobecnia się dzisiaj dla nas w sakramentach Kościoła.

Prosimy Cię, Boski Pasterzu,
pociągnij ku Sobie wielu młodych ludzi;
obudź w ich sercach powołanie do służby kapłańskiej
i uczyń Twoimi naśladowcami.

Niech usłyszą Twoje wołanie
i nie lękają się dać hojnie swego życia w darze,
poświęcając się dla zbawienia ludzi.
Niech nie zabraknie kapłanów,
którzy będą tu na ziemi przedłużali Twoją misję
i budowali Mistyczne Ciało, którym jest Kościół.

Uzdolnij ich do głoszenia Twojego Słowa,
wlej w ich serca Twoją miłość,
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, uzdrowienie chorym
i pociechę tym, którzy tracą nadzieję.

Przez przyczynę Maryi, wychowawczyni powołań kapłańskich,
prosimy Cię, nasz Odkupicielu, 
daj nam wielu świętych kapłanów
ukształtowanych na wzór Twojego Boskiego Serca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


***


Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan
rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,
które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć
o Twoim Synu Jezusie
poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów,
za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.
Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza,
którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,
Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.
Powołuj sługi Twego miłosierdzia,
którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia.
Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna
i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania kapłańskie.
Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane
 i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo
w służbie Ewangelii.
Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Benedykt XVI

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry