Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan”

Główne założenia i potrzeby wprowadzenia proponowanych zmian do polskiego porządku prawnego:

  1. Zasadniczym założeniem, które legło u podstaw prac nad niniejszym projektem była potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej przed czynami godzącymi w tak fundamentalną wartość, jaką jest wolność sumienia i religii.
  2. Konstytucja RP gwarantuje wolność wyznania, sumienia i myśli oraz zobowiązuje Państwo do ochrony tych wartości oraz osób chcących żyć wedle nich. Również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stoi na straży prawa do publicznego wyznawania swojej wiary jak i gwarancji ochrony miejsc kultu i wyznania.
  3. Obecne zapisy pozwalające na skuteczne egzekwowanie tejże ochrony mianowicie art. 195 i 196 Kodeksu Karnego, które w swoim brzmieniu pozostają niezmienione od czasów PRL, celowo rozmywają odpowiedzialność sprawców jak i możliwość skutecznego dochodzenia gwarantowanej prawnie ochrony, co skrzętnie wykorzystywane jest przez środowiska anty-katolickie w prowadzonych atakach.
  4. Projekt proponuje likwidację znamienia złośliwego charakteru zachowania sprawcy, które ogranicza karalność do działania sprawcy z zamiarem bezpośrednim kierunkowym, która to „złośliwość” często jest furtką dla osób atakujących Kościół i Katolików, pozwalającą na zasłonięcie się przed odpowiedzialnością działaniem w formie „manifestacji politycznej”, „happeningu”, czy „sprzeciwu wobec opresji Kościoła”
  5. W obecnym stanie prawnym ściganie za przestępstwo z art. 195 i 196 KK uzależnione jest od indywidualnego odczucia wiernych, co często prowadziło do zaniechania ścigania tychże przestępców, z uwagi na obawę wiernych przed interakcją z sądem, czy samymi sprawcami. Po zmianie nie będzie to konieczne, z uwagi na obiektywizację strony przedmiotowej przestępstwa. Za konstrukcją taką przemawia dodatkowo fakt, że publicznie znieważanie przedmiotu czci religijnej albo lżenie lub wyszydzanie kościoła lub związku wyznaniowego narusza zarówno wolność innych osób do spokojnego wyznawania własnej religii, jak też może potencjalnie doprowadzić do pogłębienia podziałów społecznych i zakłóceń porządku publicznego.

Strona internetowa: https://wobroniechrzescijan.pl/

Poznaj teść zaproponowanych zmian.

Ściągnij formularz i zbieraj podpisy!

Numer kontaktowy do koordynatora pomorskiego
Aleksandra Jankowskiego: 602 460 582/734 117 305

Ściągnij formularz i zbieraj podpisy!
Ściągnij formularz i zbieraj podpisy!

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry