Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików świeckich zaistniała w Polsce już w latach dwudziestych XX w. (Ligi Katolickie), zaś jako organizacja centralna – od listopada roku 1930. W Polsce przedwojennej, jak i na terytorium Wolnego Miasta Gdańska, działała bardzo prężnie obejmując nie tylko sferę życia religijnego, ale również społecznego i kulturalnego. Po wojnie władze komunistyczne uniemożliwiły kontynuowanie działalności. Warunki do odnowienia struktur Akcji Katolickiej zaistniały dopiero po 1989 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dostrzegł potrzebę tego rodzaju stowarzyszenia w odrodzonej Polsce i doprowadził do jego powołania przez episkopat w 1995 r.

Akcji Katolickiej przyświeca najbardziej ogólny ideał: Instaurare omnia in Christo – Odnowić wszystko w Chrystusie, sformułowany w 1903 r. przez Ojca Świętego Piusa X. Jej członkowie starają się o przełożenie tego ideału na czyny, tak aby zaczyn ewangelizacji, także tej, którą nazywamy nową, a która jest skierowana do osób ochrzczonych, które oddaliły się w swoim życiu od wiary, objął wszystkie sfery życia człowieka: osobistą, rodzinną, społeczno-polityczną i narodową.

Celem ogólnym Akcji Katolickiej jest wspieranie misji Kościoła w społeczeństwie. Do celów szczegółowych należy przeciwstawienie się sekularyzacji, podejmowanie działań na rzecz ubogiego człowieka oraz propagowanie zasad katolickiej nauki społecznej. Działania swoje, co do sposobu, opiera na metodzie rewizji życia, którą najlepiej wyraża dewiza: Widzieć, oceniać, działać. Podstawowym charyzmatem Akcji Katolickiej jest ścisła współpraca z hierarchią Kościoła.

Wielu katolików uświęciło swoje życie podejmując działania w Akcji Katolickiej. Do najbardziej znanych należą bł. Pierr Giorgio Frassati oraz św. Gianna Beretta Molla - we Włoszech, a na naszym polskim gruncie ziemianin bł Stanisław Kostka Starowieyjski oraz duszpasterze Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku: bł. ks. Bronisław Komorowski, bł. ks. Franciszek Rogaczewski i bł. ks. Marian Górecki – wszyscy czterej to męczennicy drugiej wojny światowej, wyniesieni na ołtarze w gronie 108 Męczenników za wiarę i Ojczyznę przez Ojca Świętego Jana Pawła II. w roku 1999.

W naszej Parafii Akcja Katolicka utworzona została w 1995 r. i w obecnym roku rozpoczęła 15. rok swej działalności. Patronuje jej ks. Bronisław Komorowski – święty kapłan i święty przywódca – dla rzeszy Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku stanowiący rzeczywiste oparcie w bardzo trudnych czasach narastającej presji ze strony niemieckiego nacjonalizmu.

W ramach pracy Oddziału Parafialnego (POAK) podejmujemy różne działania. Prowadzimy klub parafialny Fides, co roku współorganizujemy festyn parafialny, współpracujemy z Caritasem, regularnie organizujemy doroczne Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej, a w ciągu roku wieczory historyczne, społeczno-religijne i kulturalne, a od kilku lat współorganizujemy etap rejonowy Wojewódzko Metropolitalnego konkursu biblijnego. Od stycznia 2010 r. zainicjowaliśmy Wszechnicę Formacyjno-Edukacyjną. Uczestniczymy również w zbiórkach pieniężnych na różne cele oraz w zbieraniu podpisów w ważnych dla Polski sprawach, gdy jest taka potrzeba. W miesięczniku parafialnym „Skałka” co miesiąc okazuje sie rubryka „Kącik Akcji Katolickiej”.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania, które są otwarte dla każdego! Gorąco też zachęcamy do zasilenia naszych szeregów, bo pracy i wyzwań jest wiele!

TERMINARZ STAŁYCH SPOTKAŃ:

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA: spotkanie organizacyjne
TRZECI PONIEDZIAŁEK MIESIACA: spotkanie formacyjne
DRUGI
i/lub CZWARTY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA: spotkanie w ramach wszechnicy formacyjno – edukacyjnej

Wszystkie spotkania poprzedzone uczestnictwem we Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00 i w nabożeństwie do Błogosławionego Ks. Bronisława Komorowskiego. Dalszy ciąg (ok. godz. 19.00) w Klubie Parafialnym „Fides”.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO PRZY PARAFII ŚW. STANISŁAWA B.M. W GDAŃSKU WRZESZCZU ZA OKRES KADENCJI A.D. 2013 – A. D. 2016

W ciągu minionego okresu sprawozdawczego Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego w miarę swoich (coraz bardziej szczupłych ze względu na wiek i stan zdrowia swoich członków) starał się realizować założenia podstawowego zadania Akcji Katolickiej, jako apostolskiego urzędu osób świeckich w Kościele: „Instaurare omnia in Christo” (utwierdzać i odradzać wszystko w Chrystusie), zgodnie z przyjętą przez Akcję Katolicką w Polsce metodą: widzieć – oceniać – działać.  To zadanie realizowaliśmy zwłaszcza we Wspólnocie Parafii, ale również – w miarę swoich możliwości – szerzej, w skali dzielnicy czy też archidiecezji a nawet kraju. Charakteryzując działalność POAK w minionej kadencji należy wyróżnić trzy płaszczyzny: organizacyjną, formacyjną oraz realizacji konkretnych przedsięwzięć.

Kadencję AD 2013-2016 POAK rozpoczął w składzie osobowym 24 członków. Z tej liczby zaraz w pierwszych miesiącach kadencji jedna osoba wykreśliła się z listy członków. 18. listopada 2013 roku odeszła do Domu Pana śp. Anna Witkowska. Dwie osoby (Kol. Jolanta Czechowska i kol. Alina Makowiecka) z racji przebywania za granicą faktycznie były członkami li tylko nominalnymi. W trakcie kadencji okres kandydacki ukończyli i stali się formalnymi członkami Oddziału kol. kol.: Zofia Nikoniuk, Wioleta Żurawska, Sylwester Glapiak i Kazimierz Witkowski. W roku bieżącym okres kandydacki odbywają: Hanna Burzyńska oraz Bożena i Krzysztof Magnuszewscy. Na dzień dzisiejszy aktualny stan formalnych aktywnych członków zamyka się liczbą 21 i trzech kandydatów. Dwie osoby wcześniej wymienione przebywają dalej za granicą. Trzy osoby znajdujące się na liście członkowskiej deklarują swoją przynależność obiecując aktywność w późniejszym czasie.  W okresie minionej kadencji Zarząd POAK pracował w składzie: Antoni Kakareko – prezes, Adam Matczuk – wiceprezes, Krystyna Niemierko – sekretarz, Danuta Przybylska – skarbnik, Alfreda Bukowczyk – członek, Hanna Derkowska - członek. W czasie trwania kadencji do Zarządu POAK została jeszcze dokooptowana kol. Zofia Nikoniuk. Komisję Rewizyjną POAK stanowili: Jacek Kozaka – przewodniczący, Elżbieta Kalkowska oraz + Anna Witkowska (do śmierci).

Wypełniając zalecenie wskrzesiciela Akcji Katolickiej w Polsce, Św. Jana Pawła II dane nam podczas pielgrzymki dziękczynnej Akcji Katolickiej do Rzymu w kwietniu 2003 r., aby wszelkie działanie poprzedzić i oprzeć przede wszystkim na „kontemplacji Oblicza Chrystusa”, staraliśmy się pogłębiać i dbać o swoją formację duchową. Przedsięwzięć w tym zakresie było w minionym okresie dużo. Służyły temu m.in.: uczestnictwo (jako Oddział) w parafialnych adoracjach Najświętszego Sakramentu w ostatnią niedzielę miesiąca i spotkania formacyjne w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, poprzedzone uczestnictwem w Eucharystii i w nabożeństwie do Bł. Bronisława. Tematem tych spotkań były katechezy przygotowane na dany rok przez KIAK a także tematy inicjowane i przeprowadzane przez poszczególnych członków Oddziału.                               Co roku były również zamawiane Msze Św. w intencjach asystenta, Oddziału oraz zmarłych asystenta i członków. Członkowie POAK czynnie uczestniczyli również w dniach skupienia oraz w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych organizowanych przez DIAK Archidiecezji Gdańskiej. W okresie Wielkiego Postu od kilku lat członkowie Akcji Katolickiej przygotowywali i prowadzili (w określony piątek) parafialne nabożeństwo Drogi Krzyżowej i uczestniczyli czynnie w dorocznym nabożeństwie Drogi Krzyżowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej w Kalwarii Wejherowskiej. 21 marca 2015 r. w przeddzień 75 rocznicy Wielkiego Piątku 1940 r. zorganizował Dzień Skupienia DIAK AG w Parafii Św. Stanisława BM a w jego ramach Drogę Krzyżową na cmentarzu mauzoleum na Zaspie. W roku bieżącym Akcja Katolicka naszej Parafii wzięła tez aktywny udział w organizacji Parafialnej Drogi Krzyżowej w trakcie Misji Parafialnych, w jej części obejmującej stacje przy grobach męczenników na cmentarzu zaspiańskim. Od roku 2014 członkowie POAK wraz ze sztandarem z okazji archidiecezjalnego odpustu Św. Wojciecha uczestniczą w diecezjalnej pielgrzymce pieszej z Bazyliki Mariackiej na wzgórze Św. Wojciecha oraz w innych uroczystościach diecezjalnych i Akcji Katolickiej.  Tak jak w poprzednich, również i w minionej kadencji zostały podjęte usilne starania w zakresie propagowania postaci i kultu naszego Patrona, Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego, co członkowie naszego POAK uważają za szczególny swój obowiązek i misję, jako kontynuatorów jego działań na płaszczyźnie apostolstwa Akcji Katolickiej. W marcu 2014 roku POAK wziął aktywny udział w przygotowaniu uroczystości parafialnych i zorganizowaniu obchodów w skali Oddziału oraz DIAK AG, w związku z rocznicą stulecia kapłaństwa naszego Patrona.  Z tej okazji została wydana biografia Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego autorstwa Prezesa POAK, z okolicznościowym wstępem Metropolity Gdańskiego, ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia oraz Proboszcza Parafii Św. Stanisława BM, zarazem Asystenta POAK, ks. kanonika Zbigniewa Cichona. W monografii Błogosławiony Bronisław został przedstawiony, jako prekursor struktur Akcji Katolickiej w Gdańsku.  Co roku obchodzimy uroczyście ważniejsze rocznice Jego życia ziemskiego jak: urodziny (25.V.), imieniny i zarazem rocznicę aresztowania (1.09), rocznicę śmierci męczeńskiej (22.03) oraz rocznicę beatyfikacji (13.06). Lata 2014 - 2015 obfitowały w „okrągłe” rocznice dotyczące Błogosławionego Bronisława, oprócz stulecia Jego kapłaństwa w roku 2014 były to jeszcze: 125 rocznica Jego urodzin, 75 rocznica aresztowania oraz 90 rocznica powstania kościoła Św. Stanisława BM i odprawienia w nim pierwszej Eucharystii. Zaś w roku 2015 obchodziliśmy 75 rocznicę Jego męczeństwa, 90lecie pierwszego poświęcenia kościoła Św. Stanisława BM oraz 90-lecie kanonicznego powstania Ligi Katolickiej, pierwszej centrali Akcji Katolickiej w Wolnym Mieście Gdańsku.  Upowszechnianiu sylwetki i kultu naszego Patrona służyły również liczne publikacje (zwłaszcza w kontekście obchodzonych rocznic) w miesięczniku parafialnym „Skałka” oraz „Biuletynie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce”. Kol. Adam Matczuk dużym wysiłkiem pracy przeprowadził też renowację wystawy biograficznej o Błogosławionym Bronisławie, przygotowaną z okazji beatyfikacji w czerwcu 1999 r. przez p. Elżbietę Grot.

W roku bieżącym będącym jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia oraz 1050 –lecia Chrztu Polski POAK im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego wprowadził do swojej formacji trzy nowe elementy: specjalne spotkania formacyjno-modlitewne (Wieczory Miłosierdzia ze Świętą Faustyną) poświęcone zapoznawaniu się z treścią „Dzienniczka” Św. Siostry Faustyny Kowalskiej a wszystkie spotkania formacyjne rozpoczynają się od Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz realizację idei powrotu do dawnych zwyczajów chrześcijańskich w naszych domach rodzinnych, wyrażającą się w haśle: „Kropielnica w każdym domu!”. Powyższa inicjatywa naszego POAK została też przyjęta i wprowadzona do tegorocznego programu formacyjnego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

Największym przedsięwzięciem naszego POAK w minionej kadencji o wymiarze apostolskim było prowadzenie drugiego rejonu gdańskiego Metropolitalno-Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego im. Sł. B. kard. Augusta Hlonda, obejmującego 9 dzielnic Gdańska od Nowego Portu po Oliwę. Zostały przeprowadzone w minionym okresie 3 etapy rejonowe w obu formach konkursowych: wiedzy i plastycznej. W roku 2014 liczba szkół uczestniczących w Konkursie w obrębie Rejonu przekroczyła 80 a uczestników 10 000.

Jak co roku POAK czynnie uczestniczy w organizacji udział w organizacji dorocznego festynu parafialnego z okazji Odpustu Św. Stanisława BM: m.in. „Księgarnia Św. Stanisława”, konkursy tematyczne dla dzieci i młodzieży, zaś w roku bieżącym dla wszystkich zebranych. Członkowie POAK co roku czynnie uczestniczyli też w przygotowaniu ołtarzy na procesję Bożego Ciała, a sztandar POAK był obecny i w czasie procesji i podczas oktawy.

Zainicjowana przez POAK w roku 2010 „Wszechnica Formacyjno - Edukacyjna” w minionej kadencji znacznie się rozwinęła. Spotkania odbywały się w drugi i czwarty, a jeśli kalendarz przewidywał, to i piąty poniedziałek miesiąca. W drugie poniedziałek miesiąca do końca roku 2015 miały miejsce projekcje filmowe w ramach cyklu: ludzie i miejsca wiary. Od stycznia do czerwca roku 2014, jako przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II cykl filmowy ustąpił na pół roku miejsca „Multimedialnym Wieczorom z Janem Pawłem II”. Od początku roku bieżącego AD 2016 okazji Roku Miłosierdzia w drugie poniedziałki miesiąca odbywają się spotkania w ramach wspomnianego już wcześniej cyklu: „Wieczory Miłosierdzia ze Świętą Faustyną” poświęcone zgłębianiu treści „Dzienniczka” Św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

W czwarte (i piąte, jeśli w danym miesiącu takowy wypadał) poniedziałki miesiąca były zaś organizowane wykłady i prelekcje z różnych dziedzin.. Prelegentami w minionym okresie byli m.in.: prof. dr hab. Tadeusz Jastrzębski, dr Krzysztof Junosza Dowgiałło, dr Maciej Żakiewicz, dr Jerzy Jaśkowski, poseł Kazimierz Smoliński, poseł Andrzej Jaworski, Siostra Blanka Sławińska (SAC), ks. Prałat dr Mirosław Paracki, red. Czesław Skonka, Aleksandra Rewolińska, red. Maria Giedz, Adam Matczuk, Kazimierz Glinkowski i prezes POAK.

W tygodniu poprzedzającym Święto Patronalne Akcji Katolickiej kontynuowany był również doroczny cykl „Wieczorów Refleksji Religijnej i Społecznej”. Wieczory powyższe są organizowane od początku istnienia Oddziału i już dawno przekroczyły granice Parafii, zaś w roku bieżącym patronat nad nimi objął DIAK AG.  Wśród prelegentów z zewnątrz wymienić należy m.in.: ks. kanonika dr, Macieja Kwietnia, ks. prałata dr Mirosława Parackiego, posła Andrzeja Jaworskiego, aktualna prezes DIAK Joannę Olbert, b. wiceprezesa DIAK Piotra Gierszewskiego, Siostrę Blankę Sławińska (SAC, Red. Miesięcznika „Michael” Janusza Lewickiego z Toronto, wiceprezesa TMWiZM Przemysława Namsołka.

Wszystkie spotkania POAK odbywały się w Klubie Parafialnym „FIDES”, którym od początku jego powstania opiekuje się Parafialna Akcja Katolicka. Do stycznia roku 2014 POAK prowadził też niedzielną kawiarenkę klubową. Z powodu sytuacji zdrowotnej członków zajmujących się tą działalnością, prowadzenie kawiarenki przez Akcję Katolicką zostało na razie zawieszone, zaś włączyły się w tę działalność inne grupy parafialne jak Apostolat Maryjny, Schola Emanuel i Duszpasterstwo „Dzieci Bożych”, jednak kol. Adam Matczuk w każda niedzielę wczesnym rankiem przygotowuje Klub do dyżuru kawiarenkowego, zaś kol. Wioleta Żurawska od początku roku 2016 uczestniczy w dyżurach Duszpasterstwa „Dzieci Bożych”.  Kol. Teresa Matczuk co tydzień gruntownie sprząta pomieszczenia Klubu wkładając w to swój wielki wysiłek i poświęcenie. Małżeństwo Teresa i Adam Matczukowie oraz inni członkowie POAK w miarę swoich możliwości uczestniczyli również w pracach remontowych Klubu, przeprowadzanych w okresie wakacji roku 2015. POAK uczestniczył też w części kosztów remontu oraz wyposażenia Klubu w nowy telewizor.

Nasz POAK wziął także czynny udział w realizacji przedsięwzięć Akcji Katolickiej w Polsce: „Wolna Niedziela” oraz „W progi Boże w godnym ubiorze” a także (trzykrotnie) w zbieraniu podpisów pod petycjami w obronie życia poczętego oraz z okazji zeszłorocznych wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Trzeba jeszcze wspomnieć, iż od wielu lat jest ścisła współpraca POAK z Parafialnym Oddziałem „Caritas” i współdziałanie w poszczególnych przedsięwzięciach, z pośród których wymienić należy organizowanie Wigilii Bożonarodzeniowej dla osób starszych, chorych i samotnych. Część członków Oddziału swoją formację pogłębia również w Kręgu Biblijnym oraz we Wspólnocie Nowej Ewangelizacji „Moria”, której to liderką jest aktualnie kol. Wioleta Żurawska a która również czynnie pomaga w Duszpasterstwie „Dzieci Bożych” przy naszej Parafii. Prawie wszyscy zaś członkowie POAK uczestniczą w Parafialnej Wspólnocie Żywego Różańca. Prezes POAK od roku 2006 jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej.

Od roku 2015 kol. Adam Matczuk jest delegatem POAK do Rady DIAK, zaś prezes POAK sprawuje również funkcję wiceprezesa Zarządu DIAK AG, równocześnie (z wyboru) będąc delegatem DIAK AG do KIAK.

Od r. 1999 w miesięczniku parafialnym „Skałka” ukazuje się „Kącik Akcji Katolickiej”, upowszechniający idee Akcji Katolickiej, apostolstwa świeckich, nauczanie Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Bł. Jana Pawła II. Dużym wysiłkiem kol. Adama Matczuka i bardzo profesjonalnie prowadzona była też gablota Akcji Katolickiej przy kościele. Na parafialnej stronie internetowej znajduje się również systematycznie uzupełniana aktualnościami witrynka POAK.  O spotkaniach organizowanych przez POAK informuje też witryna „Informacje o spotkaniach”. Publikacje o działalności POAK ukazywały się tez w minionym okresie w Biuletynie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, w gdańskiej edycji „Gościa Niedzielnego” oraz na stronach internetowych DIAK Archidiecezji Gdańskiej, gdańskiej edycji „Gościa Niedzielnego” oraz Akcji Katolickiej w Polsce.

Na koniec wypada stwierdzić, iż w niniejszym sprawozdaniu wymienione zostały tylko większe przedsięwzięcia i inicjatywy POAK, co świadczy o tym, iż mimo trudności kadrowych i zdrowotnych udało się POAK zrealizować szereg przedsięwzięć w ramach realizowania statutowych i założonych celów i zadań.

Antoni Kakareko, prezes POAK

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO PRZY PARAFII ŚW. STANISŁAWA B.M. W GDAŃSKU WRZESZCZU ZA OKRES KADENCJI A.D. 2010 – A. D. 2013

W ciągu minionego okresu sprawozdawczego Parafialna Akcja Katolicka na ile mogła i umiała starała się realizować założenia swego podstawowego charyzmatu „Instaurare omnia in Christo” zgodnie z przyjętą przez Akcję Katolicką w Polsce metodą: widzieć – oceniać – działać, w służbie – zwłaszcza – Wspólnocie Parafialnej, ale również – w miarę swoich możliwości – szerzej, w skali dzielnicy czy archidiecezji. Wypełniając zalecenie wskrzesiciela Akcji Katolickiej w Polsce, Bł. Jana Pawła II dane nam podczas pielgrzymki dziękczynnej Akcji Katolickiej do Rzymu w kwietniu 2003 r., aby wszelkie działanie poprzedzić i oprzeć przede wszystkim na „kontemplacji Oblicza Chrystusa”, staraliśmy się pogłębiać i dbać o swoją formację duchową. Przedsięwzięć w tym zakresie było w minionym okresie dużo. Służyły temu m.in.: uczestnictwo (jako Oddział) w parafialnych adoracjach Najświętszego Sakramentu w ostatnią niedzielę miesiąca spotkania formacyjne w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, poprzedzone uczestnictwem w Eucharystii i w nabożeństwie do Bł. Bronisława. Co roku są zamawiane Msze Św. w intencjach Asystenta, Oddziału i zmarłych członków. W roku kapłańskim były zamawiane Msze Św. w intencji kapłanów naszej Parafii. Członkowie POAK czynnie uczestniczyli również w dniach skupienia oraz w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych organizowanych przez DIAK Archidiecezji Gdańskiej. Od trzech lat we wrześniu bierzemy udział w Dniach Skupienia Akcji Katolickiej w Gietrzwałdzie. W okresie Wielkiego Postu od kilku lat członkowie Akcji Katolickiej przygotowują i prowadzą (w określony piątek) parafialne nabożeństwo Drogi Krzyżowej i uczestniczą czynnie w dorocznym nabożeństwie Drogi Krzyżowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej w Kalwarii Wejherowskiej. W ostatnim okresie  staramy się włączać czynnie w dzieło Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, m.in. poprzez inicjowanie wspólnego odmawiania Różańca Św. w tej intencji. Staraliśmy się też usilnie w minionym okresie propagować postać i kult naszego Patrona, Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego, co uważamy za szczególny nasz obowiązek i misję. Co roku obchodzimy uroczyście ważniejsze rocznice jego życia ziemskiego jak: urodziny (25.V.), imieniny i zarazem rocznicę aresztowania (1.09), rocznicę śmierci męczeńskiej (22.03) oraz rocznicę beatyfikacji (13.06). Upowszechnianiu sylwetki i kultu naszego Patrona służyły też liczne publikacje w miesięczniku parafialnym „Skałka”, „Biuletynie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce” oraz na stronie internetowej Parafii, Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej oraz Akcji Katolickiej w Polsce. Od r. 2004 czyniliśmy starania w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej o ustanowienie Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego patronem albo współpatronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Dzięki przychylności Ks. Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, Sławoja Leszka Głódzia zostały one uwieńczone sukcesem. Dekret Metropolity Gdańskiego z dnia 21. Listopada 2010 r. ustanowił Błogosławionych Męczenników Gdańskich: ks. Mariana Góreckiego, ks. Bronisława Komorowskiego, ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia oraz Ks. Franciszka Rogaczewskiego Patronami Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Sławojowi Leszkowi za ten akt jesteśmy niezmiernie wdzięczni!!! W związku z powyższym została tez przygotowana prezentacja multimedialna poświęcona Błogosławionym Patronom. W ostatnim czasie włączyliśmy się czynnie razem ze Stowarzyszeniem Bratniej Pomocy im. Bł. Ks., Bronisława Komorowskiego w realizację dawnego zamierzenia podjętego przez obecnego Proboszcza Parafii ,ks. Zbigniewa Cichona a mianowicie Sali Tradycji Parafii. Jest przygotowywana publikacja autorstwa Prezesa POAK. Oddział włączył się też czynnie w obchody 40-lecia Parafii. Parafialna Akcja Katolicka jako swój dar na czterdziestolecie razem z Żywym Różańcem współufundowała cztery lilie do obrazu Królowej Polski w kościele. Ma też swój udział (w osobie prezesa POAK) w wydaniu wydawnictwa jubileuszowego oraz cyklu publikacji rocznicowych w „Skałce”. Różnorakich przedsięwzięć inicjowanych i prowadzonych przez POAK zarówno w skali parafialnej jak i szerszej było w minionym okresie bardzo dużo. Wymienię tylko te najważniejsze: Opieka (od r. 2001) nad klubem parafialnym „Fides” i prowadzenie coniedzielnej kawiarenki; prowadzenie drugiego rejonu Metropolitalno-Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego im. Sł. B. kard. Augusta Hlonda, obejmującego 9 dzielnic Gdańska od Nowego Portu po Oliwę. Zostały przeprowadzone w minionym okresie 4 etapy rejonowe w obu formach konkursowych: wiedzy i plastycznej. W ostatnich latach liczba szkół uczestniczących w Konkursie w obrębie Rejonu przekroczyła 50 a uczestników 5000, a w roku bieżącym 6500; Czynny udział w organizacji dorocznego festynu parafialnego : m.in. „Księgarnia Św. Stanisława”, konkurs tematyczny dla dzieci i młodzieży; Zainicjowanie „Wszechnicy Formacyjno - Edukacyjnej” w ramach której wygłaszane są prelekcje i wykłady na różnorodne tematy z dziedziny religijno-światopoglądowej, historyczno-patriotycznej, społecznej, ekonomicznej i in. Spotkania odbywają się w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca. Spotkania w drugi poniedziałek miesiąca w l. 2010-2012 miały przeważnie charakter Studium Nauki Społecznej Kościoła, zaś od początku Roku Wiary są w tym czasie realizowane projekcje filmowe z cyklu: ludzie i miejsca wiary. W czwarte poniedziałki miesiąca są zaś organizowane wykłady i prelekcje z różnych dzień. Prelegentami w minionym okresie byli m.in.: dr Krzysztof Dowgiałło, dr Maciej Żakiewicz, poseł Kazimierz Smoliński, poseł Andrzej Jaworski ; Organizacja (w tygodniu poprzedzającym Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata) dorocznego cyklu „Wieczorów Refleksji Religijnej i Społecznej”. „Wieczory” powyższe są organizowane od początku istnienia Oddziału i już dawno przekroczyły granicę Parafii. Wśród prelegentów wymienić należy m.in.: ks. kanonika dr, Macieja Kwietnia, ks. prałata dr Mirosława Parackiego, dr Jerzego Karpińskiego, p. Jadwigę Lewandowską z Wrocławia; Inicjowanie i prowadzenie różnych i licznych akcji społecznych, z których wymienić należy udział w powstaniu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny wielokrotne zbiórki podpisów w obronie życia i w innych ważnych kwestiach a ostatnio o miejsce na multipleksie dla Telewizji „Trwam”… Trzeba jeszcze wspomnieć, iż od wielu lat jest ścisła współpraca POAK z Parafialnym Oddziałem „Caritas” i współdziałanie w poszczególnych przedsięwzięciach. Część członków Oddziału swoją formację pogłębia również w Kręgu Biblijnym oraz we Wspólnocie Nowej Ewangelizacji. Wszyscy zaś członkowie POAK uczestniczą w Parafialnej Wspólnocie Żywego Różańca. Od r. 1999 w miesięczniku parafialnym „Skałka” ukazuje się „Kącik Akcji Katolickiej”, upowszechniający idee Akcji Katolickiej , apostolstwa świeckich, nauczanie Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Bł. Jana Pawła II. Dużym wysiłkiem i bardzo profesjonalnie prowadzona jest też gablota Akcji Katolickiej przy kościele, a na parafialnej stronie internetowej znajduje się również witrynka POAK. Publikacje o działalności POAK ukazywały się tez w minionym okresie w Biuletynie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz na stronach internetowych DIAK Archidiecezji Gdańskiej oraz Akcji Katolickiej w Polsce. Oddział w minionej kadencji liczył ok. 30 członków i sympatyków.

Antoni Kakareko, prezes POAK

 

LINKI UZUPEŁNIAJĄCE:

Strona Akcji Katolickiej w Polsce

Statut Akcji Katolickiej w Polsce

Nasz Patron

Poświęcenie sztandaru POAK AD 2006

Akt zawierzenia Chrystusowi Królowi POAK AD 2006

Rekolekcje w Gietrzwałdzie AD 2008

Akcja Katolicka ma swoich patronów oraz Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej AD 2010 (Anons tekstów)

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej ma swoich Patronów

Sylwetki Nowych Patronów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

Dekret ustanawiający nowych patronów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

Diecezjalne obchody patronalnego święta AK w Gdańsku

Dzień skupienia w Gietrzwałdzie 26.09 AD 2010

Dzień skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej w Roku Wiary

Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej AD 2005

Wieczory Refleksji ... AD 2008 i informacje o POAK

Wieczory Refleksji ...AD 2006 i informacje o POAK

Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej AD 2010

Wieczór pamięci pomordowanych w Ponarach ... maj AD 2011

Wieczory Refleksji Religijnej Społecznej AD 2011

Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej AD 2012

Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej AD 2013

Konkurs Biblijny AD 2007/2008 Księga Rodzaju

Konkurs Biblijny AD 2011

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry